Reglement

Clubreglement WTC Torentrappers

Hoofdstuk 1 – Doel

Art 1.1 – De club WTC Torentrappers is een vereniging gesticht in 1973 en die tot doel heeft het wielertoerisme in onze stad te bevorderen.
Art 1.2 – Het bevorderen van de Teamspirit

Hoofdstuk 2 – Lidgeld

Art 2.1 – Het lidgeld voor het eerste jaar bedraagt 175 €.
Art 2.2 – Voor de volgende jaren bedraagt het lidgeld 75 €.
Art 2.3 – Het lidgeld dient betaald te worden bij de schatbewaarder vóór 1 december (zodat tijdig de verzekering in orde kan gebracht worden voor het daaropvolgende jaar).
Art 2.4 – Het betalen van het lidgeld geeft ook recht op de benodigde kledij (zie verder hoofdstuk 5: kledij.).
Art 2.5 – Wie twee jaar na elkaar geen lidgeld meer betaald, wordt bij heraansluiting als nieuw lid beschouwd.

Hoofdstuk 3 – Verzekering

Art 3.1 – Elk lid wordt bij aansluiting automatisch verzekerd bij de Vlaamse Wielrijders Bond Gezinsleden worden gratis mee aangesloten.
Art 3.2 – De club is voor geen enkel ongeval verantwoordelijk.
Art 3.3 – De polissen zijn ter inzage op de website van de VWB www.vwb.be.
Art 3.4 – Ongevallen dienen onmiddellijk (binnen 24 uur) te worden aangegeven bij de VWB Een kopie van de aangifte dient aan één van de bestuursleden overgemaakt te worden.
Art 3.5 – Alle briefwisseling met betrekking tot het ongeval dient rechtstreeks te geschieden met de verzekering. Voorts dienen alle voorgelegde bewijsstukken en doktersattesten originelen te zijn! Kopieën aan van alle documenten kopieën te nemen voor eigen gebruik en controle).
Art 3.6 – De fiets moet technisch in orde zijn zodat men zichzelf en andere leden niet in gevaar brengt.
Art 3.7 – Recente rechtspraak heeft duidelijk gemaakt dat het slachtoffer deels aansprakelijk kan worden gesteld voor de opgelopen schade indien blijkt dat niet de vereiste veiligheids- en/of beschermingsmaatregelen in acht werden genomen. (vb het niet dragen van een helm, fiets technisch niet in orde, onvoldoende verlichting enz.)

Hoofdstuk 4 – Het bestuur

Art 4.1 – Het bestuur telt vier leden.
Art 4.2 – De functies worden onderling verdeeld (Zie bijlage 1).
Art 4.3 – Een bestuurslid dat ontslag neemt brengt de voorzitter hiervan op de hoogte
Art 4.4 – Bij het wegvallen van een bestuurslid zal er een kandidatenlijst verdeeld worden, waaruit de leden een nieuw bestuurslid zullen kiezen.
Art 4.5 – Het bestuur blijft in functie tenzij er gegronde klachten zijn van een meerderheid van de leden.
Art 4.6 – Bestuursleden die drie maal op de vergadering afwezig zijn zonder te verwittigen, worden automatisch geschrapt. Afwezigheid wordt gemeld via de voorzitter.
Art 4.7 – Op de bestuursvergadering zijn enkel bestuursleden aanwezig. (Eventueel andere leden op vraag van het bestuur).
Art 4.8 – De bestuursleden werken allen 100% mee op elk moment van een activiteit. Daarvoor zijn ze in het bestuur, zo niet is het nutteloos zich kandidaat te stellen.
Art 4.9 – Tijdens de wintermaanden wordt het komend jaarprogramma opgesteld.
Art 4.10 – Tijdens het lopende seizoen worden de activiteiten ten gronde voorbereid.
Art 4.11 – Het bestuur kan beslissen over dringende zaken.
Art 4.12 – Bij iedere bestuursvergadering moeten minstens vier leden aanwezig zijn om geldig te kunnen stemmen.
Art 4.13 – Beslissingen worden steeds genomen door meerderheid van stemmen. Bij gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Art 4.14 – Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de secretaris op.
Art 4.15 – De bankrekening wordt beheerd door de schatbewaarder.
Art 4.16 – Het bestuur kan dit reglement in de loop van het seizoen aanpassen volgens de noodwendigheden en het welzijn van de club.
Art 4.17 – Indien er geen wijziging plaatsvindt, blijft het reglement onbeperkt van kracht.

Hoofdstuk 5 – Kledij

Art 5.1 – Bij betaling van het lidgeld ontvangt het nieuwe lid de nodige kledij (basisset), bestaande uit: één koersbroek kort, één koersbroek lang, één koerstrui met korte mouwen en één koerstrui met lange mouwen.
Art 5.2 – Elk lid is verplicht de teamkledij te dragen bij alle ritten die door de club worden georganiseerd. 
Art 5.3 – Het dragen van een fietshelm is verplicht.
Art 5.4 – Elk lid heeft de mogelijkheid extra kledij bij te bestellen maar deze valt niet in de basisset en dient hij/zij zelf te betalen. De prijzen hangen af van de gevraagde prijs van de leverancier. vraag de voorzitter naar de mogelijkheden.
Art. 5.5 – Bij schade aan de kleding behorende in de basisset (zie art 5.1), door een ongeval tijdens de door de club georganiseerde ritten zal voor 50% vergoed worden. Slijtageplekken en andere schade aan de kleding wordt in overleg gedaan met het bestuur en zal bekeken worden wat de oorzaak is en of de club voor 50% de geleden schade vergoed.

Hoofdstuk 6 – Werking van de club

Art 6.1 – Minstens één algemene ledenvergaderingen zullen er per wielerseizoen gehouden worden. De vergadering heeft plaats bij het begin van het seizoen
Art 6.2 – Deze vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De leden worden minstens acht dagen op voorhand verwittigd.
Art 6.3 – Het seizoen start op de eerste zaterdag van maart en de slotrit zal op het laatste weekend van september zijn.
Art 6.4 – Speciale activiteiten worden op voorhand aangekondigd per brief/mail of op de website en zullen ook en zullen ook vermeld staan op de jaarkalender.
Art 6.5 – Er wordt een klassement bijgehouden van alle ritten. Dit klassement zal op het einde van het seizoen leiden tot de viering van twee kampioenen. Eén bij de dames en één bij de heren.

Hoofdstuk 7 – Ritten

Art 7.1 – Bij het begin van een nieuw wielerseizoen wordt het programma op de eerste algemene vergadering voorgesteld d.m.v. een jaarkalender. (en op de website).
Art 7.2 – De vertrekuren van de drie groepen zijn: voor de zaterdag 14u en op zondag 9u. aangepaste tijden worden aangegeven in de agenda.
Art 7.3 – Vertrekpunt en verzamelplaats is steeds aan de AVLO, Sportlaan
Art 7.4 – De snelheid wordt bepaald door de mensen vooraan. Zij dienen wel rekening te houden met alle leden.
Art 7.5 – Er wordt steeds vertrokken en aangekomen onder het motto “SAMEN UIT, SAMEN THUIS”
Art 7.6 – Tijdens een rit kan er door enkele ‘hardrijders’ wel eens goed doorgefietst worden, doch voorzien zij steeds gangmakers voor de andere leden. Zij zullen ook op de vooraf afgesproken plaats stoppen en wachten of terugkeren naar de groep en samen de rit verder zetten.
Art 7.7 – Iedere rit wordt gereden in groep. D.w.z. dat iedereen gelijktijdig vertrekt en ook aankomt en dat bij pech iedereen wacht tot deze hersteld is.
Art 7.8 – Alle leden zijn verplicht om de wegcode te eerbiedigen. Dit wil onder andere zeggen dat er pas op de weg kan gereden worden wanneer men met minstens 15 wielertoeristen is. (zie bijlage 2: politiereglement i.v.m. wielerclubs)
Art 7.9 – Een geplande rit wordt alleen maar erkend wanneer er gestart wordt met minstens 3 leden.
Art 7.10  –  Het is verplicht om de ritten die voorkomen op de wielerkalender in de teamkleding van de club te rijden. (zie art 5.) Bij onvolledige kledij wordt de rit niet meegeteld.
Art 7.11 – De aanwezigheid zal bijgehouden worden door de rittenmeesters.
Art 7.12 – Sympathisanten die willen meerijden mogen dat tweemaal doen, daarna zal hen gevraagd worden zich bij de club aan te sluiten. Tijdens die eerste ritten dienen zij achteraan de groep aan te sluiten.

Hoofdstuk 8 – Opmerkingen en klachten

Art 8.1 – Clubgerelateerde klachten en problemen kunnen worden gestuurd aan bestuur@wtctorentrappers.be

De mail zal door het bestuur behandeld én beantwoord worden. Mails die naar alle leden gestuurd worden om over een van voorgaande te klagen zullen door de bestuursleden als onbestaande beschouwd worden en dus zeker niet beantwoord worden. Dit om te vermijden dat van muggen olifanten worden gemaakt.
Art. 8.2 – Ook tijdens de ritten dienen klachten overgebracht te worden naar de bestuursleden. Geroep en getier tegen elkaar tolereren we niet. We zijn een vriendenclub en iedereen komt fietsen voor zijn plezier. Iemand afblaffen is dus uit den boze.
Art 8.3 – Wie zich aan deze twee bovenstaande regels niet kan houden zet zichzelf buiten spel in onze (vrienden)club.

Hoofdstuk 9 – Besluit

Uw lidmaatschap betekent dat U zich houdt aan dit reglement.

Opgemaakt door het bestuur,

Van kracht vanaf 1 januari 2000

herwerkt op:
maart 2004
april 2005
juni 2007
oktober 2008
januari 2014
februari 2015
februari 2016
januari 2017

Februari 2018


Bijlage 1: Bestuur torentrappers

Voorzitter : Bruno
Schatbewaarder:
Rittenmeester:
Website + kledij en VWB:
Activiteiten:

E-mail: bestuur@wtctorentrappers.be


Bijlage 2: Uittreksel politiereglement

Art 43 bis
1. Wielertoerisme in groep: Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 wielertoeristen. De groepen van méér dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door minstens twee weegkapiteins. De groepen van 25 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee weegkapiteins.
2.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.
2.2. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet
3.1. deze de groep volgen.nemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.
3.2. Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.
3.3.1° De weegkapiteins waken over het goede verloop van de tocht. Deze zijn ten minste 21 jaar oud en zij moeten om de linkerarm een band dragen, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord “wegkapitein”.
3.3.2° Eén van deze weegkapiteins moet in het bezit zijn van een lijst waarop het aantal deelnemers bij het vertrek alsook de naam en voornaam van dezen vermeld zijn. Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de weegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.
4. De wielertoeristen die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
5. Op het dak van de begeleidende auto’s moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in ’t wit van een fiets. Dit bord moet op zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.


GDPR privacy wetgeving

1. op 24/05/2018 is aan de leden gevraagd of men akkoord is met de door ons verzamelde informatie over de leden.
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Maten kleding
– Verstuurde en ontvangen e-mails
– Enquete resultaten
– Gereden ritten ivm puntentelling kleding

We gebruiken hiervoor Google mail en Google drive met een sterk wachtwoord. Dit wachtwoord is enkel voor het bestuur.

2. Wij, het bestuur, mogen geen informatie over een lid verstrekken aan andere leden. Daarmee zal de ledenlijst niet meer jaarlijks doorgestuurd worden.
3. Leden hebben het recht om de eigen gegevens op te vragen en te laten verwijderen. Voor leden die besloten hebben om geen lid meer te zijn behouden wij nog 2 jaar de gegevens daarna worden ze verwijderd.
5. Van leden die niet akkoord gaan verwijderen we de gegevens, mailadres en houden wij geen gereden ritten van bij. Voor het bestellen van nieuwe kleding geldt dan wel de bijtelling voor eigen rekening.
6. Ivm met de privacy mogen wij geen beeldmateriaal (foto / video) online zetten zonder toestemming. Mocht iemand bezwaar hebben mail dan naar het mailadres van het bestuur en het zal verwijderd worden.
7. Op de website worden geen gegevens verzameld over het klikgedrag. Ook het sturen van nieuwsbrieven is afgeschaft.